Catalogue thiết bị dành cho nhà máy sợi

Giới thiệu về công ty Baliboi-Hệ thống điều không nhà máy kéo sợi:

https://www.mediafire.com/file/spu1g0pz3tv9wo8/Batliboi_Presentataion-Global.ppt/file

Giới thiệu về công ty Sieger-Hệ thống vận chuyển côn sợi RTS và các hệ thống tự động trong nhà máy sợi:

https://www.mediafire.com/file/go44nrizstwj05m/Gi%25E1%25BB%259Bi_thi%25E1%25BB%2587u_chi_ti%25E1%25BA%25BFt_H%25E1%25BB%2587_th%25E1%25BB%2591ng_chuy%25E1%25BB%2583n_th%25C3%25B4_RTS.pptx/file

Leave a Comment

Your email address will not be published.