Khoan bắt vít

Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

1.722.000₫ 2.066.400₫

Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

1.722.000₫ 2.066.400₫

Khoan động lực16RE GSB BOSCH 36-049

1.921.000₫ 2.305.200₫

Khoan động lực 13RE GBM BOSCH 36-070

1.666.000₫ 1.999.200₫